Standardvilkår for Fixit - v.1 2017

1. Eiendomsrett

Leverandøren har eiendomsretten og opphavsretten til Fixit salongdata programvare.

2. Bruksrett

Avtalen gir Mottakeren bruksrett til Fixit salongdata programvare. Mottakerne blir ikke på noe tidspunkt i avtaleforholdet eier av Fixit Salongdata.

3. Utlån/Distribusjon

Salg, kopiering, utlån til 3. person, samtidig bruk av Fixit salongdata på flere maskiner enn avtalt, eller annen form for mangfoldiggjørelse eller distribusjon av Fixit salongdata i strid med denne avtalen, er ikke tillatt uten skriftlig avtale med Leverandøren.

4. Programvarespesifikasjon og lisensavgift

Fixit salongdata leveres av Leverandøren for lisensavgift som angitt i avtaledokumentet, og med spesifikasjoner som fremgår av programvarespesifikasjon.

5. Oppgraderinger og endringer

Leverandøren arbeider kontinuerlig med å oppgradere og forbedre Fixit salongdata. Leverandøren distribuerer, dokumenterer og sørger for at Mottaker får nødvendig informasjon om alle oppgraderinger, forbedringer og endringer i Fixit salongdata.

6. Leie- og bruksrettsavtalens varighet

Leie- og bruksrettsavtalen løper fra og med Fixit salongdata er levert eller på annen måte stilt til Mottakers rådighet, og i en periode på 24 eller 36 måneder beregnet fra og med første månedsskifte etter levering – heretter kalt Leieperioden.

7. Finansiering gjennom Siemens Financial Services

Dersom Mottaker finansierer lisensavgiften for Fixit salongdata gjennom Siemens Financial Services, skal betaling av lisensavgiften i Leieperioden skje på betingelsene som fremgår av særskilt finansieringsavtale inngått mellom Mottaker og Siemens Financial Services.

8. Forlengelse av avtalen/Oppsigelse

Ved utløpet av Leieperioden forlenges leie- og bruksrettsavtalens automatisk med 12 måneders leieperioder, med mindre Mottaker sier opp eller endrer avtalen minimum 3 måneder før utløpet av den til enhver tid gjeldende leieperiode. Leie- og bruksrettsavtalen kan heller ikke sies opp med virkning før utløpet av den til enhver tid gjeldende leieperioden.

9.Rettigheter og forpliktelser ved forlengelse leie- og bruksrettsavtale

Forlengelse av leie- og bruksrettsavtalen etter pkt 7 skjer ellers på samme vilkår som tidligere, med mindre annet er avtalt skriftlig. Dersom Leverandøren har inngått finansieringsavtale med Siemens Financial Services for finansiering av Fixit salongdata, skal Leverandøren ved forlengelse av avtalen tre inn i rettighetene Siemens Financial Services har overfor Mottaker. I slikt tilfelle vil lisensavgift for Fixit salongdata faktureres Mottaker direkte fra Leverandøren.

10. Formkrav ved oppsigelse

Oppsigelse skal gjøres skriftlig og være kommet frem til Leverandøren innen oppsigelsesfristens utløp.

11. Virkning av oppsigelse

Etter oppsigelse og utløp av leieperiode, har Mottakeren ikke rett eller krav på å benytte programmet på noen som helst måte.

12. Betaling

12.1. Betalingsforpliktelser

a) Lisensavgiften for Fixit programvare betales forskuddsvis hvert kvartal, med mindre annet er skriftlig avtalt. Betalt lisensavgift refunderes ikke.

b) Andre krav Leverandøren har mot Mottakeren forfaller ved påkrav, med mindre annet er avtalt skriftlig.

c) Mottaker kan ikke foreta motregning overfor Leverandørens krav på lisensavgift eller andre pengekrav Leverandøren har som følge av kontraktsforholdet med Mottaker, med mindre dette er erkjent av Leverandøren eller er rettskraftig avgjort ved dom eller forlik.

12.2. Forsinket betaling

Ved forsinket betaling fra Mottaker påløper høyeste lovlige forsinkelsesrente. Alle utenomrettslige – og rettslige inndrivelseskostnader dekkes av Mottaker, herunder utgifter til inkasso og lignende.

Ved forsinket betaling kan leverandør 7 dager etter skriftlig varsel stenge ned for Fixit bruk fram til betaling har funnet sted.

12.3. Endringer i pris på innhentede tjenester og produkter. Konsumprisindeksen.

Lisensavgiften for Fixit programvare kan oppjusteres tilsvarende prisstigningen på tjenester og produkter som Leverandøren innhenter. Leverandøren kan videre oppjustere lisensavgiften tilsvarende økningen i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks med 100 % av stigningen hvert år. Oppjustering av lisensavgiften i henhold til konsumprisindeksen kan første gang skje den 1. april året etter at avtalen er inngått.

12.4. Oppjustering av lisensavgift som følge av oppgraderinger og forbedringer

Dersom Leverandøren forbedrer og oppgraderer Fixit programvare og Mottakeren drar nytte av dette, kan lisensavgiften oppjusteres.

13. Mottakers forpliktelser

13.1. Forsvarlig og tilbørlig bruk

Mottaker har plikt til å anvende Fixit salongdata på forsvarlig og tilbørlig måte, og skal for øvrig følge de anvisninger og fremgangsmåter som er beskrevet i Leverandørens brukerveiledning.

13.2. Personopplysninger

Mottaker er kjent med at registrering av kunders, ansatte eller andres personopplysninger ved bruk av Fixit salongdata, må skje i samsvar med gjeldende regelverk i personopplysningsloven med tilhørende forskrifter og beslektede rettsregler, samt eventuelle pålegg som gis av datatilsynet og andre offentlige instanser. Dette innebærer bl.a at den som lar seg registrere skal samtykke i registrering av personopplysninger og Mottakers fremtidige bruk av registrerte personopplysninger.

13.3. Informasjonssikkerhet

Mottaker skal sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger.

13.4.  Back up

Mottaker anbefales å innarbeide gode og forsvarlige back up rutiner. Dette innebærer at Mottaker selv er ansvarlig for back up av Fixit Salongdata. For kunder med Fixit Online leveranse tar Leverandøren back up av alle vesentlige salongdata på vegne av mottaker.

14. Telefon Support

14.1. Problemer ved bruk av Fixit Salongdata

Gjennom Telefon Support tilbyr Leverandøren brukerstøtte til Mottaker. Via Telefon Support kan Mottaker få svar på aktuelle spørsmål eller hjelp til å løse problemer som oppstår i forbindelse med bruk av den til enhver tid siste versjon av Fixit programvare. Support utover dette vil bli fakturert særskilt etter Leverandørens gjeldende timepriser for konsulenttjenester.

Telefon Support, tlf 55 70 70 60, åpent man-fre kl. 09-17 og lør 10-14

Kunder som leier Fixit Salongdata, Fixit Maskinvare og Fixit Online kvalifiserer som Fixit PREMIUM PARTNER og har utvidet tilgang til support;

Man- fre: 08:30 – 21
Lør: 10-18

14.2. Brukerveiledning

Mottaker skal før henvendelse til leverandørens Telefon Support, søke svar på sine spørsmål i tilgjengeliggjort brukerveiledning til Fixit programvare.

14.3. Maskinutstyr

For Telefonsupport på maskiner og utstyr som er levert av Leverandøren direkte i forbindelse med kjøp eller leie, har Mottaker krav på Telefon Support så langt dette følger av leieavtale inngått med Leverandøren.

14.4. Programvare og Maskinutstyr fra annen leverandør

Leverandøren bekoster ikke Mottakerens bruk av Telefon Support som gjelder problemer relatert til programvare eller maskinutstyr levert av andre.

14.5. Bruk som ikke dekkes av Leverandør

All bruk av Telefon Support som etter denne avtalen ikke dekkes av Leverandøren, faktureres Mottakeren etter gjeldende satser for bruk av Leverandørens konsulenttjenester.

14.6. Henvendelser til Telefon Support

Alle henvendelser til Telefon Support gjøres til Vitec Odin Systemers hovedkontor i Bergen på tlf. 55 70 70 60. Brukers lisensnummer skal oppgis uoppfordret.

15. Feilbruk, misbruk, skade eller tap av data

Leverandøren er ikke ansvarlig for tap eller komplikasjoner som følge av at Mottaker bruker Fixit programvare på uforsvarlig måte, i strid med brukerveiledning, anvisninger eller andre opplysninger eller råd som er gitt av Leverandøren. Leverandøren er ikke ansvarlig for tap eller komplikasjoner som oppstår ved Mottakers misbruk av data eller personopplysninger, samt Mottakers manglende tiltak for informasjonssikkerhet eller etterlevelse av anbefalte rutiner for back up. Leverandøren er heller ikke ansvarlig for annen skade på programvare som oppstår etter at risikoen er gått over på Mottaker.

16. Feil eller mangelfull levering hos Leverandør, underleverandør eller annen 3. part

Leverandøren er ikke ansvarlig for tap, komplikasjoner eller forsinkelser som skyldes feil, mangler eller forsinkelser hos Leverandør, Leverandørens eller Mottakers underleverandør, herunder deres programvare, maskinvare, tele- og/eller nettverksleverandør. Det samme gjelder feil, mangler eller forsinkelser som skyldes forhold hos 3. part som leverer programvare, utstyr og/eller tjenester som er nødvendige for at Fixit programvare skal fungere som tiltenkt.

17. Tvister

Enhver uenighet mellom partene i tilknytning til Avtalen skal søkes løst i minnelighet etter forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører frem, skal tvisten løses gjennom de alminnelige domstoler. Partene vedtar Bergen tingrett som verneting.

Standardvilkår for leie av Fixit Maskinvare

1. Utstyrsspesifikasjon og pris

Med mindre annet er avtalt mellom partene, leveres Fixit Maskinvare som angitt i avtaledokumentet og utstyrsspesifikasjon. For øvrig leies Fixit Maskinvare på slike vilkår:

2. Leie av Fixit Maskinvare. Leieperiode

Dersom Mottaker skal leie Maskinvare, løper leieforholdet fra og med angitt Maskinvare er levert eller på annen måte stilt til Mottakers rådighet, og i en periode på 24 eller 36 måneder beregnet fra og med første månedsskifte etter levering – heretter kalt Leieperioden. Mottaker blir ikke på noe tidspunkt i avtaleforholdet eier av Fixit Maskinvare.

3. Finansiering gjennom Siemens Financial Services

Dersom Mottaker finansierer leievederlaget for Fixit Maskinvare gjennom Siemens Financial Services, skal betaling av leievederlaget i Leieperioden skje på betingelsene som fremgår av særskilt finansieringsavtale inngått mellom Mottaker og Siemens Financial Services.

4. Forlengelse etter leieperiodens utløp/ Oppsigelse

Ved utløpet av Leieperioden forlenges Leieavtalen automatisk med 12 måneders leieperioder, med mindre Mottaker sier opp eller endrer avtalen minimum 3 måneder før utløpet av den til enhver tid gjeldende leieperiode. Leieavtalen kan ikke sies opp med virkning før utløpet av den til enhver tid gjeldende leieperiode. Oppsigelse skal gjøres skriftlig og være kommet frem til Leverandøren innen oppsigelsesfristens utløp.

5. Etter forlengelse av leieforholdet leies Fixit Maskinvare fra Leverandør/ Forlengelse av leieavtale på ellers samme vilkår

Forlengelse av leieavtale for Fixit Maskinvare etter pkt 4 skjer ellers på samme vilkår som tidligere, med mindre annet er avtalt skriftlig. Dersom Leverandøren har inngått finansieringsavtale med Siemens Financial Services for finansiering av Fixit Maskinvare, overføres eiendomsretten til utleid Maskinvare fra Siemens Financial Services til Leverandøren. I slikt tilfelle skal Leverandøren ved forlengelse av avtalen tre inn i rettighetene som Siemens Financial Services har overfor Mottaker, og leievederlag for Fixit Maskinvare faktureres Mottaker direkte fra Leverandøren.

6. Virkning av oppsigelse

Etter oppsigelse og utløp av leieperiode, har Mottakeren ikke rett eller krav på å benytte Fixit Maskinvare på noen som helst måte. Mottaker har selv ansvaret for å slette data som er Mottaker selv lagret på Fixit Maskinvare. Ved utløpet av Leieperioden skal Fixit Maskinvare som omfattes leieavtalen, umiddelbart returneres fra Mottaker til Selger. Transportutgifter ved returnering av Fixit Maskinvare dekkes av Mottaker.

7. Leverandørens forpliktelser ved leie av Fixit Maskinvare

7.1. Leverandørens ansvar for driftssikkerhet og funksjonalitet

a) Maskinvaren skal til enhver tid tilfredsstille rimelige krav til funksjonalitet og driftssikkerhet. Mangler ved Maskinvaren skal Leverandøren utbedre eller rette ved omlevering. Leverandøren kan selv velge om han ønsker å utbedre påviste mangler, eller om han i stedet vil avhjelpe mangelen ved omlevering av Maskinvare som oppfyller Avtalens krav til funksjonalitet og driftssikkerhet.

b) Leverandøren er under ingen omstendigheter forpliktet til å bekoste, utbedre eller omlevere feil eller mangler ved Maskinvare som ikke skyldes forhold hos Leverandøren.

c) Leverandøren er ikke ansvarlig for tap, komplikasjoner eller forsinkelser som skyldes feil, mangler eller forsinkelser hos Leverandørens eller Mottakers underleverandør, herunder tele- eller nettverksleverandør. Det samme gjelder feil, mangler eller forsinkelser som skyldes forhold hos 3. part som leverer utstyr eller tjenester som er nødvendige for at Maskinvare og programvare skal fungere som forutsatt.

7.2. Telefon Support

Dersom det oppstår mangler ved Maskinvaren, skal Mottaker ta kontakt med Telefon Support, tlf 55 70 70 60, åpent man – fre kl. 09-17 og lør 10-14

Kunder som leier Fixit Salongdata, Fixit Maskinvare og Fixit Online kvalifiserer som Fixit PREMIUM PARTNER og har utvidet tilgang til support;

Man – fre: 08:30 – 21
Lør: 10-18

7.3. Teknisk support verksted

Såfremt påviste mangler ikke utbedres eller avhjelpes via Telefon Support, skal mangelfull Maskinvare leveres inn til Leverandørens tekniske support verksted eller den Mottaker utpeker.

7.4. Responstid

a) Leverandøren skal tilstrebe utbedring innen 2 virkedager etter at mangler er påvist og mangelfull Maskinvare er innlevert til Leverandørens tekniske support.

b) Utsending av nytt utstyr skjer normalt samme dag som beslutning om omlevering av mangelfull Maskinvare fattes.

c) Mangler ved Maskinvare skal under enhver omstendighet være avhjulpet innen rimelig tid etter at mangelen er avdekket.

7.5. Utgifter ved utbedring og omlevering

Alle utbedrings- eller omleveringskostnader som skyldes påviste mangler ved Maskinvaren, dekkes av Leverandøren dersom mangelen skyldes forhold hos Leverandøren.

7.6. Transportutgifter

Transportutgifter ved innlevering og omlevering av mangelfull Maskinvare som skyldes forhold hos Leverandøren, dekkes av Leverandøren. Mangelfull eller omlevert Maskinvare dekkes etter satsene som til enhver tid gjelder for Postens bedriftspakke. Leverandøren dekker ikke transportutgifter som overstiger satsene som til enhver tid gjelder for Postens bedriftspakke, herunder frakt med andre transportmidler eller transportsystemer.

8. Mottakers forpliktelser ved leie av Fixit Maskinvare

8.1. Forsvarlig bruk. Emballasje.

Mottaker skal behandle alt maskinutstyr på forsvarlig og tilbørlig måte. Kunden plikter å ta vare på original emballasje som skal benyttes ved innsending og /eller retur av all Maskinvare. Ved transport skal Mottaker benytte Leverandørens ferdigutfylte formular for bedriftspakke fra Posten.

8.2. Installasjon. Bruk av annen programvare.

Installasjon og bruk av programvare som ikke er levert av Leverandøren, kan påvirke hastighet og stabilitet tilknyttet bruk av Fixit butikkdata/programvare og Fixit Online. Annen programvare må derfor ikke installeres eller benyttes uten uttrykkelig samtykke fra Leverandøren. Mottaker skal til enhver tid påse at alle kontakter, ledninger og tilkoblinger ikke endres.

8.3. Melding om mangler ved Maskinvare

Mottakeren taper sin rett til å kreve utbedring eller omlevering bekostet Leverandøren, dersom Mottakeren ikke så raskt som mulig varsler Leverandøren om mangelen i henhold til fremgangsmåte som beskrevet i denne avtalens pkt 7.2 og 7.3.

8.4. Skade på maskinvare

Etter at leverandøren har overlevert Fixit Maskinvare til Mottaker, er Mottakeren ansvarlig for all skade som oppstår på Maskinvare.

9. Betaling

9.1. Betalingsforpliktelser

a) Leievederlag for Fixit Maskinvare betales forskuddsvis hvert kvartal, med mindre annet er gjennom finansierings avtale med Simens Financial Services eller på annen måte er skriftlig avtalt. Betalt leievederlag refunderes ikke.

b) Andre krav Leverandøren har mot Mottakeren forfaller ved påkrav, med mindre annet er avtalt skriftlig.

c) Mottaker må påregne tilleggskostnader fra 3.part leverandør ved leie av Bankterminal. Herunder pliktig årlig programlisens og serviceavtale. Slike tilleggskostnader faktureres 1 g. årlig direkte fra leverandør av Bankterminal.

d) Mottaker kan ikke foreta motregning overfor Leverandørens krav på leievederlag eller andre pengekrav Leverandøren har som følge av kontraktsforholdet med Mottaker, med mindre dette er erkjent av Leverandøren eller er rettskraftig avgjort ved dom eller forlik.

9.2. Forsinket betaling

Ved forsinket betaling fra Mottaker påløper høyeste lovlige forsinkelsesrente. Alle utenomrettslige – og rettslige inndrivelseskostnader dekkes av Mottaker, herunder utgifter til inkasso og lignende.

Ved forsinket betaling kan leverandør 7 dager etter skriftlig varsel stenge ned for Fixit bruk fram til betaling har funnet sted.

9.3. Endringer i pris

Leievederlag for Fixit maskinvare kan oppjusteres tilsvarende prisstigningen på tjenester og produkter som Leverandøren innhenter. Leverandøren kan videre oppjustere leievederlaget tilsvarende økningen i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks med 100 % av stigningen hvert år. Oppjustering av leievederlaget kan første gang skje den 1. april året etter at avtalen er inngått.

10. Tvister

Enhver uenighet mellom partene i tilknytning til Avtalen skal søkes løst i minnelighet etter forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører frem, skal tvisten løses gjennom de alminnelige domstoler. Partene vedtar Bergen tingrett som verneting.

Standardvilkår for levering og bruk av FixIT Online

1. Abonnementet

Abonnementet gir Mottaker tilgang til de enhver tid gjeldende tjenester som omfattes av Fixit Online. Pris for abonnement på Fixit Online fremgår av Avtaledokumentet.

2. Forholdet mellom Fixit Online og Fixit Programvare

Abonnement for Fixit Online er et butikk- og administrasjonsløsningstilbud for brukere av Fixit programvare, og bruk av Fixit Online krever derfor at Mottaker under hele abonnementstiden har lisens til Fixit programvare.

3. Abonnementets varighet

Abonnementets varighet løper fra og med Fixit Online er gjort tilgjengelig for Mottaker, og i en periode på 24 eller 36 måneder beregnet fra og med første månedsskifte etter levering – heretter kalt Leieperioden.

4. Finansiering gjennom Siemens Financial Services

Dersom Mottaker finansierer abonnementsavgift for Fixit Online gjennom Siemens Financial Services, skal betaling av lisensavgiften i Leieperioden skje på betingelsene som fremgår av særskilt finansieringsavtale inngått mellom Mottaker og Siemens Financial Services.

5. Forlengelse av avtalen/ Oppsigelse

Ved utløpet av Leieperioden forlenges abonnementet automatisk med 12 måneders leieperioder, med mindre Mottaker sier opp eller endrer abonnementet minimum 3 måneder før utløpet av den til enhver tid gjeldende leieperiode. Abonnementet kan heller ikke sies opp med virkning før utløpet av den til enhver tid gjeldende leieperioden.

6. Rettigheter og forpliktelser ved forlengelse abonnementet

Forlengelse av leie- og bruksrettsavtalen etter pkt 5 skjer ellers på samme vilkår som tidligere, med mindre annet er avtalt skriftlig. Dersom Leverandøren har inngått finansieringsavtale med Siemens Financial Services for finansiering av Fixit Online, skal Leverandøren ved forlengelse av abonnementet tre inn i rettighetene Siemens Financial Services har overfor Mottaker. I slikt tilfelle vil abonnementsavgiften for Fixit Online faktureres Mottaker direkte fra Leverandøren.

7. Formkrav ved oppsigelse

Oppsigelse skal gjøres skriftlig og være kommet frem til Leverandøren innen oppsigelsesfristens utløp.

8. Virkning av oppsigelse

Etter oppsigelse og utløp av abonnementet, har Mottakeren ikke tilgang til Fixit Online på noen som helst måte. Registrerte kundeopplysninger på Leverandørens server vil etter oppsigelsen fortsette å være tilgjengelig til bruk for Leverandør. Registrerte personopplysninger om Mottakers ansatte og andre som har betydning for Mottakers drift, har mottaker rett til å be om sletting ved utløpet av abonnementet.

9. Betaling

9.1. Betalingsforpliktelser

a) Abonnementsavgift for Fixit Online betales forskuddsvis pr kvartal med mindre annet er avtalt skriftlig. Betalt abonnementsavgift refunderes ikke.

b) Ved kjøp av varer gjennom Fixit Produktkatalog (e-ordre) på Fixit Online, gis det en samlet rabatt på total lisensavgift og leievederlag (uavhengig av antall lisenser fra Fixit). Rabatten defineres som «Teknologirabatt» og utgjør 4-5 % av netto varekjøp (e-Ordre) hvert kvartal.

c) Andre krav Leverandøren har mot Mottakeren jfr denne avtalens pkt 3.4, forfaller ved påkrav.

9.2. Forsinket betaling

Ved forsinket betaling fra Mottaker påløper høyeste lovlige forsinkelsesrente. Alle utenomrettslige – og rettslige inndrivelseskostnader dekkes av Mottaker, herunder utgifter til inkasso og lignende.

Ved forsinket betaling kan leverandør 7 dager etter skriftlig varsel stenge ned for Fixit bruk fram til betaling har funnet sted.

9.3. Endringer i pris på innhentede tjenester og produkter.

Leie- og bruksrettsavgiften for Fixit Online kan oppjusteres tilsvarende prisstigningen på tjenester og produkter som Leverandøren innhenter. Leverandøren kan videre oppjustere leie- og bruksrettsavgiften tilsvarende økningen i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks med 100% av stigningen hvert år. Oppjustering av leievederlaget kan første gang skje den 1. april året etter at avtalen er inngått.

9.4. Oppjustering av pris som følge av oppgraderinger og forbedringer

Dersom Leverandøren forbedrer og oppgraderer Fixit Online og Mottakeren drar nytte av dette, kan leie- og bruksrettsavgiften oppjusteres.

9.5 Mottaker kan ikke foreta motregning overfor Leverandørens krav på abonnementsavgift eller andre pengekrav

Leverandøren har som følge av kontraktsforholdet med Mottaker, med mindre detter er erkjent av Leverandøren eller er rettskraftig avgjort ved dom eller forlik.

10. Registrering, overføring og bruk av personopplysninger

10.1. Personopplysninger

Personopplysninger betyr opplysninger som kan knyttes til en privatperson, jf lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000.

10.2. Registrering og overføring av personopplysninger

Forutsatt bruk av Fixit Online innebærer registering av personopplysninger om kunder, ansatte og andre aktører av betydning for Mottakers daglige drift. Gjennom Fixit Online overføres Mottakers data og registerte personopplysninger til en sentral server hos Leverandøren. Registrerte personopplysninger på Leverandørens sentrale server, vil i abonnementstiden være tilgjengelige for både Mottaker og Leverandør.

10.3. Personopplysninger som kan registreres om kunder

Mottaker kan registrere følgende personopplysninger om kunder i forbindelse med bruk av Fixit online: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsår, kjønn, tid og sted for kundebesøk, tidligere varekjøp og bestillinger samt andre opplysninger som er relevante for at Mottaker skal kunne tilby de tjenester som den registrerte kunden ønsker å motta.

10.4. Personopplysninger som kan registreres om ansatte mfl

Mottaker kan gjennom Fixit Online registrere følgende opplysninger om ansatte og andre aktører som har betydning for Mottakers daglige drift: Navn, adresse telefonnummer, e-postadresse, fødselsår, kjønn, stillingstittel, omsetningstall, lønn, arbeidstid, fravær og andre opplysninger som er relevante for at Mottaker skal kunne holde oversikten over egen drift.

10.5. Leverandørens bruk av registrerte personopplysninger

Leverandøren skal benytte personopplysninger som er registrert gjennom Fixit Online, til statistiske målinger hvor registrerte personopplysninger blir anonymiserte.

10.6. Mottakers bruk av registrerte personopplysninger om kunder

Mottaker skal bruke registrerte personopplysninger om kunder som markedsverktøy for SMS og e-post samt responsmålinger, utarbeidelse av kundeprofil for å tilpasse tjenestetilbudet kundens behov, samt utarbeidelse av omsetningsrapporter.

10.7. Mottakers bruk av registrerte personopplysninger om egne ansatte mfl

Mottaker har eksklusiv rett til å benytte registrerte personopplysninger om egne ansatte og andre registrerte opplysninger som har betydning for Mottakers drift. Slike personopplysninger skal brukes i forbindelse med administrasjon av den daglige drift, samt utarbeide oversikt og statistikker over oppgjør, lønn, omsetning, varelager osv.

10.8. Mottakers ansvar ved registering av personopplysninger

a) Mottaker er ansvarlig for å opplyse den som lar seg registrere om hvilke opplysninger som registreres og hva opplysningene skal brukes til. Deretter skal Mottaker innhente kundens eller den ansattes eller andre registrertes uttrykkelige samtykke om at han eller hun godtar behandlingen av opplysningene om seg selv.

b) Mottaker er ansvarlig for å informere den registrerte om retten til å reservere seg mot direkte markedsføring og publisering av informasjon på internett. Mottaker er ansvarlig for at registrerte personopplysninger er oppdaterte og korrekte.

c) Mottaker plikter etter personopplysningsloven å sende melding til Datatilsynet om registrering av personopplysninger. Leverandøren kan etter nærmere avtale bistå Mottaker med innsendelse av elektronisk melding til Datatilsynet.

d) Brukernavn og passord som gir adgang til Fixit Online og registrerte personopplysninger, skal ikke gjøres kjent for andre enn Mottaker. Dersom Mottaker har mistanke om at brukernavn og passord er kjent for andre, plikter Mottaker å endre passordet.

e) Mottaker har ikke adgang til å bruke eller spre registrerte personopplysninger i strid med formålet som er angitt i pkt 10.6 og 10.7, eller å bruke eller spre personopplysninger om kunder eventuelt ansatte som ikke har gitt positivt samtykke til slik bruk overfor Mottaker. Det er heller ikke lov å benytte Fixit Online til å spre datavirus, opphavsretts beskyttet materiale, sårende og/eller støtende materiale i strid med norsk lovgivning.

f) For øvrig skal Mottaker behandle alle registrerte personopplysninger på forsvarlig måte i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning.

11. Mottakers forpliktelser

11.1. Kopiering, distribusjon

Mottaker har ikke adgang til å lagre, installere, kopiere eller på annen måte distribuere tjenester og informasjon som gjøres tilgjengelig gjennom Fixit Online.

11.2. Kundeansvar

Mottaker har plikt til å benytte Fixit Online i samsvar leverandørens instruks. Mottaker har plikt til å påse at Mottaker til enhver tid er tilkoblet Fixit Programvare (butikkdata), og at alle kontakter, ledninger og tilkoblinger ikke endres. I motsatt tilfelle vil data ikke bli replikert til sentral server på Fixit Online, og relevante tjenester på Fixit Online Server vil ikke kunne utføres.

11.3. Utsendelse av SMS og E-post

Utsendelse av SMS og E-post gjennom Fixit Online skjer på Mottakers risiko. Mottaker har ansvaret for at adgangen til utsendelse av SMS og E-Post gjennom Fixit Online ikke misbrukes og skjer i samsvar med Avtalen for øvrig.

11.4. Reklamasjon

Ved mangler på tjenesten må kunden innen rimelig tid etter at mangel ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Leverandøren melding om at han vil påberope seg reklamasjon. Reklamasjon på faktura må normalt fremsettes skriftlig innen betalingsfristens utløp. Reklamasjon skal foreligge som telefaks, papirbrev eller som e-post.

11.5. Utestengning

Leverandøren har rett til umiddelbart og uten varsel eller ankemulighet å stenge kundens tjeneste, ved brudd på de her angitte punkter eller ved manglende betaling.

12. Leverandørens forpliktelser

12.1. Sikker og stabil tjeneste

Leverandørens forplikter seg til å levere en stabil og sikker tjeneste.

12.2. Informasjonssikkerhet

Leverandøren forplikter seg til å gjennomføre slike sikringstiltak som følger av lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000, § 13 om Informasjonssikkerhet. Dette innebærer blant annet etablering av rutiner for regelmessig sikkerhetskopi av data samt sikring av data mot urettmessig tilgang fra uvedkommende. Operatører hos Leverandøren har taushetsplikt om registrerte Personopplysninger eller opplysninger om Mottakers virksomhet som operatøren får tilgang til.

12.3. Endringer i tjenestetilbudet

Leverandøren forbeholder seg retten til å foreta endringer i Fixit Online, herunder endringer i tekniske løsninger, forbedring av funksjonalitet og integrasjon av ny funksjonalitet. Eventuelle endringer skal varsles Mottaker på forhånd gjennom publisering på Fixit Online.

12.4. Support

Leverandøren skal bistå Mottaker vedrørende spørsmål og problemer knyttet til funksjon og drift av Fixit Online. Mottaker har rett til å kontakte Leverandøren for å få rettledning og/eller svar på spørsmål vedrørende bruk av Fixit Online. Leverandørens plikt til å gi Support omfatter ikke praktiske og teoretiske problemstillinger utover bruken av Fixit Online, slik som f.eks spørsmål vedrørende bruk av Microsoft Excel, Internett Explorer, HTML, tilkobling til Internett m.m.

Telefon Support, tlf 55 70 70 60, åpent man-fre kl. 09-17 og lør 10-14

Kunder som leier Fixit Salongdata, Fixit Maskinvare og Fixit Online kvalifiserer som Fixit PREMIUM PARTNER og har utvidet tilgang til support;

Man-fre: 08:30-21
Lør: 10-18

13. Ansvarsfraskrivelse

13.1. Leveranser fra underleverandører

Leverandøren er ikke ansvarlig for avbrudd som skyldes forhold som Leverandøren ikke er ansvarlig for, herunder force majeure og leveranser fra underleverandører.

13.2. Misbruk av Fixit Online

Leverandøren er ikke ansvarlig dersom Mottaker, Mottakers kunder eller andre brukere av internett, bevisst eller ubevisst skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens dataressurser og forstyrrer, hindrer eller begrenser informasjonsflyt.

13.3. Tap av – eller skade på informasjon

Leverandør er ikke ansvarlig for tap av – eller skade på informasjon i Fixit Online.
Leverandør påtar seg intet ansvar for tap eller skader som måtte oppstå som følge av at noen urettmessig benytter denne informasjonen. Leverandøren fraskriver seg ethvert erstatningsansvar som følge av at informasjonen på Fixit Online kan være uriktig. Leverandøren fraskriver seg ethvert økonomisk ansvar som følge av driftsproblemer som skyldes leverandørens underleverandører.

13.4. Ansvar for skade og økonomisk tap

Leverandøren kan bare stilles ansvarlig for Mottakers direkte skader og tap. Leverandøren svarer ikke for Mottakers indirekte tap eller skader. Leverandørens ansvar for skade, tap og ulempe som måtte oppstå i tilknytning til mangler ved tjenesten, er begrenset til verdien av tjenesten.

14. Fixit PREMIUM PARTNER

Så lenge Mottakeren leier Fixit Salongdata, Fixit Maskinvare og Fixit Online til samme tid, er Mottaker kvalifisert som Fixit Premium Partner med rettigheter i henhold til eget fordelsprogram og utvidet telefonsupport. Hvis Mottakers leieforhold endres slik at Mottakeren ikke lengre kvalifiserer som Fixit Premium Partner, opphører rettighetene som følger av eget fordelsprogram og utvidet telefonsupport umiddelbart.

15. Tvister

Enhver uenighet mellom partene i tilknytning til Avtalen skal søkes løst i minnelighet etter forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører frem, skal tvisten løses gjennom de alminnelige domstoler. Partene vedtar Bergen tingrett som verneting.