Avtalevilkår

Standardvilkår for levering og bruk av Fixit v.2 - 25.11.2019.

STANDARDVILKÅR FOR FIXIT

1. Om Avtalen/ Definisjoner

1.1
Fixit Maskinvare, Fixit Salongdata, Fixit Online samt øvrige produkter eller ytelser som Leverandøren til enhver tid tilbyr sine kunder – heretter kalt «Fixit», er standardprodukter eller standardløsninger som Leverandøren tilbyr sine kunder.   

1.2
«Leverandøren» er Vitec Fixit Systemer AS, org.nr 982 821843. «Salongen» er den som i henhold til inngått avtale med Leverandøren har rett til å bruke Fixit. Leverandøren og Salongen omtales i fellesskap som «Partene».  

1.3
Leverandørens til enhver tid gjeldende standardvilkår for Fixit («Standardvilkårene») regulerer Partenes rettigheter og forpliktelser overfor hverandre ved bestilling, levering og bruk av Fixit («Fixit – Leveransen»).

1.4
Partene samtykker ved avtaleinngåelsen til nærmere fastsatte kommersielle vilkår for Fixit Leveransen. I tillegg samtykker partene ved avtaleinngåelsen til hvilke ytelser som inngår i Fixit Leveransen. Sammen med Standardvilkårene utgjør dette Partenes avtale («Avtalen»).

2. Utvikling av Fixit

2.1
Leverandøren arbeider kontinuerlig med å utvikle Fixit til det beste for sine kunder, herunder tilpasning, endring og forbedring av tjeneste og funksjonalitet.

2.2       
Avtalen er under ingen omstendighet til hinder for at Leverandøren fritt kan utvikle, endre eller erstatte løsninger og funksjonalitet som til enhver tid inngår i Fixit– Leveransen, såfremt dette samlet og objektivt vurdert ikke medfører vesentlig verdiforringelse av Fixit - Leveransen. Ved oppgraderinger, forbedringer og endringer i Fixit skal Leverandøren gjøre nødvendig informasjon tilgjengelig for Salongen på Fixit Online. 

3. Fixit - Leveransen

3.1       
Avtalen gir Salongen midlertidig og ikke overførbar bruksrett til Fixit - Leveransen i leieperiode som angitt nedenfor i pkt 4, med spesifikasjoner og funksjonalitet som til enhver tid inngår i Fixit.

3.2       
Salongen blir ikke på noe tidspunkt eier av Fixit - Leveransen eller immaterielle rettigheter som inngår i Fixit - Leveransen.

4. Leieperioden

4.1       
Leieforholdet løper fra og med den dag Fixit er installert eller på annen måte stilt til Salongens disposisjon – heretter kalt Leveringstidspunktet. Leieperioden som løper med avtalt varighet beregnet fra og med første dag måneden etter Leveringstidspunktet.

5. Forlengelse/oppsigelse av Avtalen

5.1       
Ved utløpet av Leieperioden forlenges Avtalen automatisk med 12 måneders leieperioder, med mindre Salongen sier opp Avtalen minimum 3 måneder før utløpet av den til enhver tid gjeldende leieperiode.

5.2       
Salongens oppsigelse skal gjøres skriftlig og være kommet frem til Leverandøren innen oppsigelsesfristens utløp i henhold til ovennevnte pkt 5.1. Salongen kan ikke si opp Avtalen med virkning før utløpet av den til enhver tid gjeldende leieperiode.

5.3       
Leverandøren kan når som helst si opp Avtalen overfor Salongen med 3 måneders skriftlig varsel.

6. Rettigheter og forpliktelser ved forlengelse av Avtalen

6.1       
Forlengelse av Avtalen som nevnt ovenfor i pkt 5 skjer på samme vilkår som tidligere med mindre annet avtales skriftlig.  

6.2       
Dersom Salongen inngår finansieringsavtale med en av Leverandørens samarbeidspartnere for finansiering av Fixit, kan Leverandøren velge å tre inn i rettighetene som samarbeidspartneren har overfor Salongen. I slikt tilfelle vil Leverandøren fakturere Mottaker direkte.

7. Opphør av Avtalen

7.1       
Etter at Avtalen opphører som følge av oppsigelse fra en av partene, eller opphører på annen gyldig måte, har Salongen ikke rett til eller krav på å benytte Fixit på noen som helst måte. Alle Salongens rettigheter under Avtalen opphører umiddelbart ved opphør av Avtalen.

7.2       
Ved opphør av Avtalen skal Fixit – Leveransen returneres til Leverandøren.

8. Endringer

 8.1           
Leverandøren kan endre og justere Standardvilkårene som til enhver tid gjelder overfor Salongen.

8.2       
Endringer i Standardvilkårene formidles til Salongen på Fixit Online.

9. Betaling av vederlag

9.1       
Vederlag som Salongen skal betale overfor Leverandøren for Fixit- Leveransen angis konkret av Partene ved avtaleinngåelsen.

9.2       
Vederlag for løpende Fixit - Leveranser – heretter kalt Leievederlag, skal Salongen betale forskuddsvis hvert kvartal med mindre Salongen særskilt har avtalt månedlig forskuddsbetaling med Leverandøren. Betaling skal skje innen 14. dager fra Leverandørens fakturadato. Leievederlag begynner å løpe fra og med Leveringstidspunktet.

9.3       
Andre krav Leverandøren har mot Salongen forfaller ved påkrav, med mindre annet er avtalt skriftlig.

9.4       
Salongen må påregne tilleggskostnader som følge av distribusjonskostnader og utsendelse av oppgraderinger, nye versjoner/modeller av Fixit Programvare. Distribusjonskostnader ved nye programversjoner og endringer gjelder ikke for kunder med Fixit Online. 

9.5       
Salongen har ikke adgang til å motregne overfor Leverandørens krav på vederlag/Leievederlag, med mindre Salongens motkrav er erkjent av Leverandøren eller er rettskraftig avgjort ved dom eller forlik.  

10. Forsinket betaling

10.1      
Ved forsinket betaling fra Mottaker påløper lovens til enhver tid høyeste forsinkelsesrente fra og med forfall til betaling skjer. Alle utenrettslige og rettslige inndrivelseskostnader dekkes av Salongen, herunder kostnader til inkasso og lignende.

10.2      
Ved forsinket betaling kan Leverandøren med 7 dagers skriftlig varsel ansvarsfritt stenge Fixit- Leveransen for Salongens bruk fram til betaling av hovedstol, renter og eventuelle utenrettslige og rettslige inndrivelseskostnader har funnet sted.

11Finansiering gjennom Leverandørens samarbeidspartnere

11.1      
Dersom Salongen har avtalt finansiering gjennom Leverandørens samarbeidspartnere, skal betaling av Leievederlag i Leieperioden skje på betingelsene som fremgår av særskilt finansieringsavtale inngått mellom Salongen og Leverandørens samarbeidspartner.

12. Fixit.no og Fixit Timebestilling App

12.1         
Dersom Salongen oppfyller vilkårene for å være Fixit Premium Partner, eller på annen måte oppfyller Leverandørens til enhver tid gjeldende vilkår som gir rett å være tilknyttet Fixit.no eller Fixit Timebestilling App, reguleres Salongens rettigheter og forpliktelser overfor Leverandøren ved tilknytning og bruk av Fixit.no og Fixit Timebestilling App av Tilknytningsvilkårene som utgjør et vedlegg til disse Standardvilkårene.

13. Prisjustering

13.1      
Leverandøren kan når som helst oppjustere avtalt vederlag/Leievederlag tilsvarende prisstigningen på tjenester og produkter som Leverandøren innhenter fra eksterne leverandører eller tredjeparter.

13.2      
Leverandøren kan oppjustere Leievederlag tilsvarende 100 % av stigningen i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks foregående kalenderår. Oppjustering kan skje med virkning fra den 1. februar hvert år i henhold til siste gjeldende indeks. Oppjustering i henhold til konsumprisindeksen kan første gang skje den 1. februar året etter at Avtalen er inngått.   

13.3      
Dersom Leverandøren forbedrer og oppgraderer Fixit, kan Leverandøren oppjustere avtalt vederlag/Leievederlag for deler av Fixit - Leveransen som er omfattet av forbedringen eller oppgraderingen. Oppjustering av avtalt vederlag/Leievederlag kan skje fra det tidspunktet forbedringen eller oppgraderingen er integrert i Fixit - Leveransen.  

13.4       
Leverandøren kan med 6 måneders skriftlig varsel oppjustere sine til enhver tid gjeldende priser for Fixit med virkning for Salongen. Prisene kan med gyldig varsel oppjusteres pr 1. juli eller 1. januar hvert år.

14. Telefon Support

14.1      
Gjennom Fixit Telefon Support tilbyr Leverandøren brukerstøtte til sine kunder. Via Telefon Support kan Salongen få svar på aktuelle spørsmål eller hjelp til å løse problemer som oppstår i forbindelse med bruk av Fixit- Leveransen. Eventuelle lisensnummer eller kundenummer som Salongen er tildelt skal oppgis uoppfordret ved bruk av Fixit Telefon Support.

14.2      
Fixit Telefon Support, tlf 55 70 70 60, er åpent:

Man – fre:           kl. 09-17

Lør:                   kl. 10-14

14.3.     
Dersom Salongen kvalifiserer som Fixit PREMIUM PARTNER har Salongen utvidet tilgang til Telefon Support:

Man - fre:            kl. 09-21

Lør:                   kl. 10-18

14.4      
Salongen skal før henvendelse til Leverandørens Telefon Support, søke svar på sine spørsmål i brukerveiledning til Fixit. Fixit Telefon Support omfatter kun brukerstøtte som direkte gjelder Fixit- Leveransen.

14.5      
All bruk av Telefon Support som etter denne avtalen ikke dekkes av Leverandøren, herunder problemer relatert til programvare eller maskinutstyr levert av andre enn Leverandøren, faktureres Salongen etter Leverandørens til enhver tid gjeldende satser for bruk av Leverandørens konsulenttjenester.

 15. Fixit PREMIUM PARTNER

15.1      
Dersom Salongen oppfyller vilkårene som Leverandøren til enhver tid stiller for å være Fixit Premium Partner, tildeles Salongen rettigheter i henhold til eget fordelsprogram. Hvis Salongens Fixit - Leveranse under Avtalen endres slik at Salongen ikke lengre kvalifiserer som Fixit Premium Partner, opphører rettighetene som følger av fordelsprogrammet.

16. Salongens forpliktelser

16.1      
Salongen skal behandle Fixit – Leveransen på forsvarlig og tilbørlig måte, og skal for øvrig følge de anvisninger og fremgangsmåter som er beskrevet i Leverandørens brukerveiledning og de instrukser som til enhver tid gis av Leverandøren.

16.2      
I den utstrekning nødvendige forberedelser til levering og installasjon ikke inngår i Fixit- Leveransen, skal Salongen  gjennomføre forberedelsene før Leverandørens levering og installasjon av Fixit. Slike forberedelser kan være anskaffelse av nødvendig kommunikasjonsabonnement, bygningsmessige forberedelser og installasjoner av elektrisk opplegg, eventuell strømstabilisator, datakabler, luftkondisjonering m.m. Dersom Salongen er i tvil om hvilke forberedelser som er nødvendige før levering og installasjon av Fixit, skal Salongen i god tid før Leveringstidspunktet ta kontakt med Leverandøren for nærmere avklaring.

16.3      
Salongen er selv ansvarlig for og har risikoen for ytelser som egne underleverandører og 3. parter leverer.

16.4      
Salongen har plikt til å påse at Salongen til enhver tid er tilkoblet Fixit, og at alle kontakter, ledninger og tilkoblinger ikke endres. I motsatt tilfelle vil data ikke bli replikert til sentral server, og relevante tjenester vil ikke kunne utføres.

16.5      
Installasjon og bruk av programvare som ikke er levert av Leverandøren, kan påvirke hastighet og stabilitet tilknyttet bruk av Fixit. Annen programvare må derfor ikke installeres eller benyttes uten uttrykkelig samtykke fra Leverandøren. Salongen skal til enhver tid påse at alle kontakter, ledninger og tilkoblinger ikke endres.

16.6      
Salongen plikter å ta vare på eventuell original emballasje som skal benyttes ved innsending og /eller retur av Fixit – Leveranser ved opphør av Avtalen. Ved transport skal Salongen benytte Leverandørens ferdigutfylte formular for bedriftspakke fra Posten. Salongen har selv ansvaret for å slette data som Salongen har lagret på eller i Fixit – Leveransen.   

16.7      
Salongen anbefales og har selv ansvaret for å innarbeide gode og forsvarlige back up - rutiner. Dette innebærer at Salongen selv skal foreta daglig back up på eksempelvis flash minnebrikke eller lignende. 

16.8      
Utsendelse av SMS og e-post gjennom Fixit skjer på Salongens risiko. Salongen har ansvaret for at adgangen til utsendelse av SMS og e-post gjennom Fixit ikke misbrukes og skjer i samsvar med Avtalen for øvrig. 

16.9      
Utover det som i henhold til Avtalen inngår i Salongen backup - rutiner har Salongen ikke adgang til å lagre, installere, kopiere eller på annen måte distribuere tjenester og informasjon som gjøres tilgjengelig gjennom Fixit.

17. Ulovlig bruk

17.1
Salongen har ikke rett til å benytte Fixit- Leveransen i strid med Avtalen. Ved opphør av Avtalen har Salongen ikke rett eller krav på å benytte Fixit på noen som helst måte.

17.2      
Salongen har ikke rett til å gjøre endringer i Fixit- Leveransen med mindre dette er skriftlig avtalt med Leverandøren eller fremgår av ufravikelig lovgivning.

17.3      
Salongen har ikke rett å overføre bruksretten til Fixit til andre enheter enn det som følger av Avtalen eller Leverandørens installasjon, eller anvende Fixit på vegne av andre mot vederlag, med mindre dette er skriftlig avtalt.

17.4      
Salg, kopiering, utlån til 3. person og enhver form for mangfoldiggjørelse eller distribusjon av Fixit/Fixit- Leveransen er ikke tillatt uten skriftlig avtale med Leverandøren.

17.5      
Dersom Salongen bruker Fixit – Leveransen eller for øvrig opptrer i strid med Avtalen, kan Leverandøren under enhver omstendighet heve Avtalen eller stenge for Mottakers bruk av Fixit – Leveransen.

18. Fixit.no Gavekort

18.1      
Leverandøren tilbyr kjøp av gavekort på Fixit.no til kunder som har opprettet brukerkonto på nettportalen www.fixit.no («Fixit.no»). Fixit.no gavekort er mellom Partene å betrakte som et betalingsmiddel som kortinnehaveren kan benytte til å kjøpe tjenester og produkter i salong hos Salongen.      

18.2
Fixit Salongdata har funksjonalitet som registrerer, mottar og håndterer Fixit.no gavekort som betalingsmiddel ved kjøp av tjenester og produkter i salong. Salongen plikter å akseptere bruk av gyldig Fixit.no gavekort som betalingsmiddel ved kjøp av tjenester og produkter i salong.

18.3      
Fixit.no gavekort er ikke kredittkort, bankkort eller debetkort. Oppgjør for tjenester og produkter som Salongen omsetter i salong ved bruk av FixIt.no gavekort som betalingsmiddel, utbetales direkte og uavkortet fra Leverandøren til Salongen senest 7 ukedager etter at transaksjonen er registrert i Fixit salongdata.  Utbetaling skjer ved bankoverføring til det bankkontonummer i en norsk bank som Salongen til enhver tid har registrert på Fixit Online.

18.4
For det tilfelle utbetaling fra Leverandøren til Salongen blir forsinket som følge av feil ved Fixit salongdata eller andre forhold som Leverandøren er ansvarlig for, kan Salongen kreve at lovens forsinkelsesrenter beregnes fra og med 30 dager etter at utbetaling fra Leverandøren senest skulle funnet sted. Utover dette påtar ikke Leverandøren seg ansvar for eventuelle tap som følge av forsinket betaling fra Fixit.

18.5      
Dersom Salongen overfor Leverandøren aktivt reserverer seg mot bruk av Fixit.no gavekort, vil Salongen kunne miste markedsføringsfordeler eventuelt andre rettigheter på Fixit.no som Leverandøren til enhver tid gir andre tilknyttede salonger tilgang til.

19. Leverandørens forpliktelser  

19.1      
Leverandøren skal til sørge for at Fixit – Leveransen tilfredsstiller rimelige krav til funksjonalitet og driftssikkerhet og for øvrig samsvarer med Avtalen.

19.2      
Leverandøren skal sørge for at brukerveiledning følger med Fixit – Leveransen. Leverandøren skal yte opplæring/kurs i bruk av Fixit - Leveransen i den utstrekning dette følger av Avtalen.

19.3      
Leverandøren skal være tilgjengelig og tilby Salongen support gjennom Fixit Telefon Support på de vilkår og betingelser som fremgår av disse standardvilkårene.

19.4      
Leverandøren har taushetsplikt omkring personopplysninger eller andre taushetsbelagte opplysninger som eventuelt registreres eller lagres i Fixit, dog slik at Fixit kan benytte registrerte eller lagrede opplysninger til statistiske målinger og markedsundersøkelser m.m hvor registrerte personopplysninger blir anonymiserte.

20. Risikoens overgang

20.1      
Risikoen for Fixit – Leveransen går over fra Leverandøren til Salongen fra og med Leveringstidspunktet. Salongen har risikoen for Fixit – Leveransen frem til og med Salongen har returnert Fixit - Leveransen til Leverandøren.

20.2      
Salongen er økonomisk ansvarlig overfor Leverandøren for ødeleggelse, skade eller tap av Fixit – leveransen som oppstår mens Salongen har risikoen for Fixit- Leveransen. Leverandøren har videre krav på vederlag for reparasjon, installasjon eller omlevering som følge av at Fixit – Leveransen helt eller delvis ødelegges eller påføres skade mens Leverandøren har risikoen for Fixit – Leveransen.

21. Forsinkelse

21.1      
Med mindre Leverandøren og Salongen skriftlig har avtalt tidspunkt for levering og installasjon av

Fixit – Leveransen, skal Leverandøren tilstrebe levering og installasjon så hurtig det lar seg gjøre etter at det er tatt hensyn til Leverandørens leveringskapasitet.

21.2      
Ved forsinket Levering og installasjon som skyldes forhold hos Leverandøren, har ikke Salongen plikt til å betale vederlag/Leievederlag til Leverandøren før Leveringstidspunktet. For øvrig kan ikke Salongen fremme krav som følge av Leverandørens forsinkelse.

22. Mangler

22.1      
Det foreligger en mangel dersom Fixit – Leveransen ikke samsvarer med de spesifikasjoner og funksjoner som til enhver tid inngår i Fixit. Videre foreligger det en mangel dersom Fixit - Leveransen objektivt vurdert ikke oppfyller rimelige krav til funksjonalitet og driftssikkerhet.

22.2      
Salongen har plikt til å varsle Leverandøren om mangler ved Fixit - Leveransen via Fixit Telefon Support så hurtig som mulig etter at Salongen ble kjent med mangelen. Såfremt mangelen ikke utbedres eller avhjelpes via Telefon Support, skal Salongen i tillegg skriftlig reklamere overfor Leverandøren  pr brev, e-post eller telefaks innen rimelig tid.

22.3      
Leverandøren har plikt til å avhjelpe mangler i løpet av rimelig tid etter at Leverandøren har mottatt skriftlig reklamasjon fra Salongen. Leverandøren kan selv velge hvorvidt mangelen skal avhjelpes ved utbedring/retting eller omlevering.

22.4      
Dersom det oppstår mangler på Fixit Maskinvare som ikke avhjelpes via Fixit Telefon Support, skal Salongen levere mangelfull maskinvare til Leverandørens tekniske support - verksted eller det verksted Leverandøren utpeker. Leverandøren skal tilstrebe utbedring innen 2 virkedager. Utsending av nytt utstyr skal normalt skje samme dag som beslutning om omlevering av mangelfull maskinvare fattes av Leverandør.

23. Force majeure

23.1      
Dersom Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor Leverandørens kontroll, sus­penderes Leverandørens plikter etter Avtalen og Salongens  korresponderende plikt til å betale vederlag for den relevante del av Fixit - Leveransen, for så lang tid forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til streik, lockout, og ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure.

24. Ansvarsfraskrivelser

24.1      
Fixit består av standardprodukter og generelle løsninger, og Leverandøren er ikke ansvarlig for at Fixit – Leveransen ikke oppfyller Salongens særlige krav til spesifikasjoner og funksjonalitet.

24.2      
Leverandøren er under ingen omstendigheter forpliktet til å bekoste, utbedre eller omlevere feil eller mangler ved Fixit - Leveransen som ikke skyldes forhold hos Leverandøren.

24.3      
Leverandøren er under ingen omstendighet ansvarlig for å erstatte tap eller skade overfor Salongen, eventuelt Salongens kunder, ved brudd på denne Avtalen eller andre forhold som ikke skyldes forhold hos Leverandøren.

24.4      
Leverandøren er under ingen omstendighet ansvarlig for tap, komplikasjoner eller forsinkelser som skyldes feil, mangler eller forsinkelser hos Leverandørens eller Salongens underleverandører, herunder tele- eller nettverksleverandør. Det samme gjelder feil, mangler eller forsinkelser som skyldes forhold hos 3. part som leverer utstyr eller tjenester som er nødvendige for at Fixit skal fungere som forutsatt.

24.5      
Leverandør er ikke ansvarlig for tap av - eller skade på informasjon i Fixit. Leverandør påtar seg ikke ansvar for tap eller skader som måtte oppstå som følge av at noen urettmessig benytter denne informasjonen. Leverandøren fraskriver seg ethvert erstatningsansvar som følge av at informasjonen på Fixit kan være uriktig.

24.6      
Leverandørens økonomiske ansvar er under enhver omstendighet begrenset til Salongens direkte og påregnelig økonomiske tap som følge av mangler og forsinkelser ved Fixit- Leveransen eller annet brudd på Avtalen. Leverandøren svarer ikke for Salongens indirekte tap (herunder driftsavbrudd, tapt fortjeneste m.m) eller skade. Leverandørens ansvar for mangler eller annet avtalebrudd begrenser seg i alle tilfeller til avtalt vederlag for den mangelfulle Fixit – Leveransen. For løpende Fixit- Leveranser er Leverandørens ansvar for mangler oppad begrenset til 6 måneders Leievederlag.

24.7      
Dersom Salongen påføres tap på grunn av feil som oppstår ved bruk av Fixit gavekort som Leverandøren er ansvarlig for, er Leverandørens ansvar under enhver omstendighet begrenset til salongens direkte økonomiske tap og størrelsen på transaksjonsbeløpet som tapet knytter seg til.    

24.8      
Leverandøren er ikke ansvarlig for Salongens registrering og bruk av personopplysninger i henhold til Avtalen.  

25. Registrering, overføring og bruk av personopplysninger

24.1      
Leverandør og Salongen er hjemmehørende i Norge. Ved Avtalen forplikter både Leverandør og Salongen seg, for enhver behandling av personopplysninger, å tilpasse seg og etterleve den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning, slik den er definert og praktisert iht. L15.06.2018 nr. 38 Lov om behandling av personopplysninger, personvernforordningen (GDPR) og tilhørende forskrifter.
 
24.2       

Med personopplysninger menes pt. enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, f.eks. et navn,
et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en nettidentifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for nevnte fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

24.3      
Leverandør og Salongen har et selvstendig ansvar for å etterleve personvernlovgivningen.  Ansvaret omfatter alle sider av personvernlovgivningen, herunder men ikke begrenset til dokumentasjon av behandlingsgrunnlag, dataminimering, tiltak mot uberettiget dataspredning, innsyn, personvernerklæring, databehandleravtaler mv. Dersom bestemmelsen ikke overholdes skal Leverandør holdes skadesløs. Manglende etterlevelse er grunnlag for å heve Avtalen. 

24.5      
For øvrig gjelder de retningslinjer for markedsføring og personvern Leverandør til enhver tid oppstiller.

25. Tvister

25.1      
Enhver uenighet eller tvist mellom partene i tilknytning til Avtalen eller med utspring i Avtalen, skal søkes løst i minnelighet etter forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører frem, skal tvisten løses gjennom de alminnelige domstoler. Partene vedtar Bergen tingrett som verneting. 

TILKNYTNINGSVILKÅR

TILKNYTNINGSVILKÅR

FIXIT.NO 

FIXIT TIMEBESTILLING APP   

Vedlegg til Standardvilkår for FixIT

1. Generelt om vilkår og betingelser for bruk av FixIT.no

1.1.
«Leverandøren» er Vitec Odin Systemer AS, org nr 982 821 843.

1.2
Nettportalen www.FixIt.no («FixIT.no) og FixIT Timebestilling App («FixIt Timebestilling») er utviklet og administreres av Leverandøren.

1.3
Salongen» er den som ved å kvalifisere som FixIT Premium Partner eller på annen måte oppfyller Leverandørens til enhver tid gjeldende vilkår som gir rett til være tilknyttet og bruke FixIT.no og FixIT Timebestilling.

1.4
Ved tilknytning og bruk av FixIT.no og FixIT Timebestilling aksepterer Salongen Leverandørens til enhver tid gjeldene tilknytningsvilkår for FixIT.no og FixIT Timebestilling («Tilknytningsvilkårene»).

2. Nærmere om FixIT.no og FixIT Timebestilling

2.1       
FixIT.no og FixIT Timebestilling skal fremme omsetning for Salongen og FixIT.no.  

2.1       
FixIT.no er en nettportal som markedsfører tjenester og produkter som Salongen tilbyr. FixIT.no har som hovedformål å fremme omsetning ved å rekruttere nye kunder og beholde eksisterende kunder.

2.2       
FixIT Timebestilling er en app som markedsfører tjenester og produkter som tilbys av Salonger. FixIT Timebestilling skal primært skape lojalitet hos kunder gjennom en fast tilknytning til en eller et begrenset antall Salonger.

2.3       
Brukere som oppretter brukerkonto på FixIT.no eller FixIT Timebestilling («FixIT brukere») kan bestille tjenester og produkter som Salonger til enhver tid tilbyr på FixIT.no eller FixIT Timebestilling. På FixIT.no kan FixIT brukere også kjøpe tjenester og produkter direkte fra Leverandøren, herunder FixIT.no gavekort som kan benyttes i samtlige Salonger som er tilknyttet FixIT.no og som ikke har reservert seg mot bruk FixIT.no gavekort.

2.4       
Brukerkontoer som opprettes på FixIT.no eller FixIT timebestilling tilhører den enkelte FixIT bruker og kan til enhver tid redigeres eller slettes av FixIT brukeren.

2.5       
Dersom FixIT brukere bestiller tjenester og produkter fra Salongen på FixIT.no eller FixIT Timebestilling, medfører bestillingen at FixIT brukerne reserverer bestilte tjenester og produkter direkte hos Salongen. Bindende bestilling har først funnet sted når FixIT brukeren mottar Salongens elektroniske bestillingsbekreftelse pr SMS og/eller epost. Salongen har plikt til å sende bestillingsbekreftelse elektronisk uten ugrunnet opphold.

2.6       
Handelen mellom FixIT brukere og Salongen gjennomføres ved at tjenester eller produkter som FixIT brukere har bestilt hos Salongen, leveres av Salongen og betales av FixIT brukeren på Salongens geografiske lokasjon. For øvrig gjennomføres handelen på betingelser som fastsettes av den enkelte Salong. Det er Salongens ansvar å formidle Salongens betingelser til FixIT brukeren før handelen gjennomføres.

2.7       
Når FixIT brukere bestiller tjenester og produkter hos Salongen, registreres disse som kunde hos Salongen med mindre bestilleren allerede er registrerte som kunde hos Salongen.  

2.8       
Salongene samtykker til at FixIT brukere gjennom sine brukerkontoer får oversikt og informasjon som viser historiske og framtidige kjøp (kvitteringer og bestillinger) i Salonger samt opptjente brukerfordeler.

3. Salongens rett til å være tilknyttet FixIT Timebestillings-app og FixIT.no

3.1       
Salonger som er tilknyttet FixIT.no og FixIT Timebestilling har rett til å tilby FixIT brukerne tjenester og produkter på vilkår og betingelser som til enhver tid skal være i samsvar med Tilknytningsavtalen.

3.2       
Alle opplysninger om tjenester og produkter som Salongen gis rett til å publisere på FixIT.no eller FixIT timebestilling, skal Salongen registrere på FixIT Online.  

3.3       
Salongen har ansvaret og risikoen for at alle opplysninger som Salongen publiserer på FixIT.no eller FixIT timebestilling er korrekte og oppdaterte til enhver tid. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, opplysninger om Salongen, Salongens tjenester og produkter samt leveringsvilkår etc.

4. Tilknytningsperiode

4.1       
Salongens tilknytning til FixIT.no og FixIT timebestilling opphører uten varsel på det tidspunkt Salongen ikke lenger oppfyller Leverandørens til enhver tid gjeldende vilkår for å være tilknyttet FixIT.no og FixIT timebestilling.   

4.2       
FixIT kan skriftlig si opp avtale som gir Salongen rett til å være tilknyttet FixIT.no eller FixIT Timebestilling med 3 måneders skriftlig varsel. 

5. Ansvar og risiko  

5.1       
Salongen tilbyr tjenestene og produktene som formidles på FixIT.no og FixIT timebestilling på eget ansvar og risiko. Tilsvarende gjelder opplysninger som Salongen publiserer på FixIT.no og FixIT Timebestilling, herunder men ikke begrenset til opplysninger om tjenester og produkter, pris, leveringssted, kvalitet og egenskaper, leveringsvilkår m.m.

5.2       
Dersom Salongen publiserer tjenester og produkter samt andre opplysninger som i henhold til lov eller avtale krever samtykke fra tredjeparter, har Salongen ansvaret og risikoen for å innhente slikt skriftlig samtykke før publisering finner sted.

5.3       
Leverandøren er kun formidler av tjenestene og produktene som Salongen til enhver tid tilbyr kunder i FixIT Timebestilling-app og FixIT.no. Leverandøren har ikke ansvar eller risiko for opplysninger som Salongen formidler om tjenester og produkter som formidles i FixIT Timebestilling-app og FixIT.no, herunder opplysninger knyttet til pris, leveringssted, behandlingsmåte, egenskaper og kvaliteter på tjenester og produkter. Salongen har alene ansvaret og risikoen for nevnte opplysninger.

5.4       
Leverandøren er ikke ansvarlig for at FixIT brukerne følger opp sine bestillinger av tjenester og produkter overfor Salongen. Leverandøren har heller ikke ansvar og risiko for FixIT brukernes betalingsvilje og betalingsevne.

5.5       
Leverandøren er ikke part i avtaler som inngås ved at FixIT brukerne bestiller tjenester og produkter hos Salongen i FixIT Timebestilling-app og FixIT.no. Salongen plikter å holde Leverandøren skadesløs for ethvert krav som FixIT brukere eventuelt fremmer mot Leverandøren, Salongen eller ander salonger eller tredjeparter som har utspring i bestillinger eller kundeforhold hos Salongen. Tilsvarende gjelder krav som eventuelt fremmes av FixIT brukere mot Leverandøren som har utspring i tjenester, produkter eller øvrige opplysninger som Salongen har publisert på FixIT.no eller FixIT Timebestilling.  

5.6       
Salongen plikter også å holde Leverandøren skadesløs for ethvert eventuelt krav som følge av at Salongen publiserer tjenester, produkter eller andre opplysninger i FixIT Timebestilling-app og FixIT.no uten nødvendig samtykke fra tredjeparter. Salongen plikter videre å holde Leverandøren skadesløs for ethvert krav som måtte oppstå dersom Salongen bryter den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning, markedsføringslovgivning eller annen relevant lovgivning som berører Salongens bruk og tilknytning til FixIT Timebestilling-app og FixIT.no.     

5.7       
Salongen har under ingen omstendighet rett til å fremme krav eller involvere Leverandøren i noen tvist med utspring i FixIT brukeres manglende oppfølging eller etterlevelse av bestillinger hos Salongen, herunder manglende betalingsevne eller betalingsvilje, manglende oppmøte for behandlinger eller henting av bestilte produkter m.m.  

6. Søkeresultater på FixIT.no

6.1       
Leverandøren vil tilstrebe at FixIT.no brukernes søkeresultat til enhver tid skal være mest mulig presist i forhold til de søkekriterier som FixIT.no brukerne legger til grunn for sine søk.

7. FixIT –publisering av opplysninger

7.1       
Leverandøren regulerer hvilke opplysninger og hvilken informasjon som Salonger eller andre samarbeidspartnere har adgang til å publisere på FixIT.no. Herunder kan Leverandøren vise promoteringslinker, annonser, produktinfo etc. 

7.2       
Leverandøren kan dersom det finnes grunnlag for det, stoppe publisering og på eget initiativ fjerne produkter og tjenester samt øvrige opplysninger som Salongen har publisert på FixIT.no. Leverandøren skal i slikt tilfelle skriftlig orientere Salongen om begrunnelsen for at eventuelle opplysninger er fjernet.

8. Salongens registrering og vedlikehold av nødvendige opplysninger

8.1       
For at Salongen skal få adgang til å tilby FixIT brukerne tjenester og produkter, må Salongen på FixITOnline.no selv registrere og vedlikeholde opplysninger som Salongen publiserer, slik at opplysningene til enhver tid er riktige og oppdaterte.  

8.2       
Salongen har ansvaret og risikoen for at alle opplysninger som Salongen har registrert på FixIT.no og FixIT Timebestilling, herunder opplysninger om Salongen, varer og tjenester som tilbys FixIT brukerne, samt vilkår for bestilling av slike tjenester og produkter, til enhver tid er korrekte og oppdaterte.

8.3       
Passord og brukernavn som Salongen tildeles av Leverandøren skal Salongen være ansvarlig for, samt holde hemmelig for uvedkommende. Salongen er selv ansvarlig for alle aktiviteter som finner sted ved bruk av Salongens passord og brukernavn.  Leverandøren har ikke ansvar for å kontrollere identitet til personer eller forhandlere som bruker Salongens passord og brukernavn. Leverandøren er heller ikke ansvarlig dersom Salongens passord eller brukernavn benyttes av noen andre.

9. Retningslinjer for personvern

9.1       
Leverandøren og Salongen er hjemmehørende i Norge. Ved Avtalen forplikter både Leverandør og Salongen seg, for enhver behandling av personopplysninger, å tilpasse seg og etterleve den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning, slik den er definert og praktisert iht. L15.06.2018 nr. 38 Lov om behandling av personopplysninger, personvernforordningen (GDPR) og tilhørende forskrifter. 

9.2       
Med personopplysninger menes pt. enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, f.eks. et navn,
et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en nettidentifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for nevnte fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

9.3       
Leverandør og Salongen har et selvstendig ansvar for å etterleve personvernlovgivningen. Ansvaret omfatter alle sider av personvernlovgivningen, herunder men ikke begrenset til dokumentasjon av behandlingsgrunnlag, dataminimering, tiltak mot uberettiget dataspredning, innsyn, personvernerklæring, databehandleravtaler mv.

9.4       
Dersom bestemmelsen ikke overholdes av Salongen skal Leverandør holdes skadesløs. Manglende etterlevelse er grunnlag for å heve Avtalen. 

9.5       
For øvrig gjelder de retningslinjer for markedsføring og personvern Leverandør til enhver tid oppstiller.

11. Brukeradferd

11.1      
Salongen plikter å benytte FixIT Timebestilling-app og FixIT.no på en slik måte at Salongen unngår: (a) å skade mindreårige på noen som helst måte; (b) å gripe inn i eller forstyrre andres bruk av FixIT Timebestilling-app og FixIT.no, samt programvare, serverne eller nettverkene forbundet med FixIT Timebestilling-app og FixIT.no, eller unnlate å etterkomme noen krav, prosedyrer, retningslinjer eller regler for nettverk forbundet med FixIT.no; (c) med eller uten hensikt å bryte gjeldende lover eller forskrifter inkludert; utdrag, innsamling, behandling, sammenstilling eller lagring av personopplysninger om andre brukere; eller (d) å reprodusere, ettergjøre, kopiere, selge, videreselge eller utnytte noen deler av FixIT.no

11.2      
Salongen samtykker til ikke å laste opp, publisere, sende på e-post eller på annen måte overføre: (a) innhold som er usant, uriktig, ulovlig, skadelig, truende, voldelig, trakasserende, ærekrenkende, vulgært, obskønt, som innebærer en invadering av andres privatliv, hatefullt, eller som på annen måte nedverdiger eller krenker et individ eller en gruppe individer på grunnlag av religion, kjønn, seksuell legning, rase, etnisitet, alder eller funksjonshemming; (b) innhold som krenker et hvilket som helst patent, varemerke, forretningshemmelighet, opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter som tilhører en annen part; (c) uoppfordret eller uautorisert reklame, promoteringsmateriell, ”søppelpost”, “kjedebrev”, “pyramidespill” eller andre former for anmodninger, med unntak av de områder som er angitt for slike formål; eller (d) materiell som inneholder programvarevirus eller annen datamaskinkode, filer eller programmer som er laget for å forstyrre, skade, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til en hvilken som helst programvare, maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr.

12. Innhold publisert av Salongen

12.1      
Salongen er ansvarlig for all informasjon, opplysninger, tekst, programvare, fotografier, grafikk, video, beskjeder og annet materiale («Brukerinnhold»), uavhengig av om det er publisert offentlig eller sendt privat, som Salongen laster opp, lagrer, publiserer, sender på e-post eller på annen måte overfører via FixIT Timebestilling-app og FixIT.no.

12.2      
Leverandøren skal ha rett men ikke plikt til etter eget skjønn å avvise, flytte eller fjerne ethvert innhold som publiseres på FixIT.no eller FixIT Timebestilling som strider mot Tilknytningsavtalen.

13. Ansvar for innhold

13.1      
All informasjon som er registrert og publisert av Salongen og gjort tilgjengelig i FixIT Timebestilling-app og FixIT.no, eies av Salongen. Øvrig publisert innhold eies av Leverandøren og den enkelte FixIT bruker.

13.2      
Selv om Leverandøren gjør alle rimelige anstrengelser for å rette feil eller unnlatelser så snart som praktisk mulig etter at Leverandøren har blitt gjort oppmerksom på dem, kan Leverandøren ikke garantere for at det ikke finnes feil eller mangler ved innholdet på FixIt.no eller FixIT Timebestilling. FixIT har ikke noe ansvar for feil eller unøyaktigheter ved innholdet på FixIt.no eller FixIT Timebestilling.

13.3      
Det er Salongens ansvar å presentere gjeldende leveransevilkår til brukere før en handel med utspring i bestilling foretatt på FixIT Timebestilling-app og FixIT.no gjennomføres. Leverandøren oppfordrer derfor Salongen til alltid å oppgi riktig ”fra” pris på tjenester, riktig pris på annonserte produkter, tidspunkt, geografisk lokasjon samt øvrige betingelser overfor brukerne før en handel basert på bestilling foretatt gjennom FixIT Timebestilling-app og FixIT.no gjennomføres.

14. Tilgang til FixIT Timebestilling-app og FixIT.no

14.1      
Selv om Leverandøren arbeider for at FixIT Timebestilling-app og FixIT.no til enhver tid er tilgjengelig og i operativ tilstand for både FixIT brukerne, kan Leverandøren ikke garantere dette. Tilgang til FixIT Timebestilling-app og FixIT.no kan stanse midlertidig og uten varsel ved systemsvikt, vedlikehold, reparasjoner eller av andre årsaker.

14.2      
Leverandøren kan ikke gjøres ansvarlig for direkte eller indirekte tap Salongen eventuelt skulle bli påført dersom tilgang til FixIT Timebestilling-app og FixIT.no stanses eller på andre måter ikke er operativ.  Tilsvarende gjelder for det tilfelle det skulle oppstå feil ved FixIt.no eller FixIt Timebestilling.

15. Endringer i FixIT Timebestilling-app og FixIT.no

15.1      
Leverandøren forbeholder seg retten til enhver tid å midlertidig eller permanent endre, tilpasse eller avvikle FixIT Timebestilling-app og FixIT.no, formidle nye tjenester, produkter samt annen funksjonalitet og løsninger, tilknytte nye salonger etc.   

16. Terminering

16.1      
Leverandøren kan etter eget skjønn kan si opp Salongens rett til å være tilknyttet FixIT.no og FixIT Timebestilling samt flytte og fjerne ethvert innhold dersom Salongen opptrer i strid med Tilknytningsavtalen.  

17. Immaterielle rettigheter.

17.1      
FixIT, FixIT Timebestilling, FixIT.no og andre av FixIT logoer, produkt- og tjenestenavn,  forretningskjennetegn eller varemerker tilhører Leverandøren uavhengig av om disse er registrert eller ikke.

17.2      
Salongens bruk av FixIT.no eller FixIT.no og dets innhold gir ikke Salongen eierskap eller andre rettigheter til Leverandørens immaterielle rettigheter. Dette inkluderer men er ikke begrenset til varemerker, logoer, design, grafikk, fotografier, animasjoner, videoer og tekst eller immaterielle rettigheter som eies eller besittes av andre tredjeparter, eksterne samarbeidsparter eller andre tredjeparter.

18. Ansvarsbegrensninger

18.1      
Leverandøren kan ikke garantere at FixIT Timebestilling-app og FixIT.no vil være kompatibel med den maskinvare eller programvare som Salongen og salongens kunder bruker. Leverandøren er ikke ansvarlige for skader, virus eller koder som kan skade PC utstyr, software, data eller eiendom som er et resultat av Salongens bruk av FixIT Timebestilling-app og FixIT.no.

18.2      
Leverandøren er ikke ansvarlig for skade på Salongens datasystem eller tap av opplysninger som oppstår som følge av Salongens bruk av FixIT Timebestilling-app og FixIT.no. Leverandøren kan ikke garantere at filer som blir lastet ned er fri for virus, kontaminering eller destruktive egenskaper.

18.3      
Leverandøren kan kun holdes ansvarlig for tap Salongen lider som følge av at Leverandøren opptrer i strid med Tilknytningsvilkårene. Videre er Leverandøren kun erstatningsansvarlig dersom tapet er en direkte og forutsigbar følge av at Leverandøren opptrer i strid med Tilknytningsvilkårene. Tap er uforutsigbare dersom de ikke med rimelighet kunne vært forutsett av Salongen eller Leverandøren.   

18.4      
Leverandøren er under ingen omstendigheter erstatningsansvarlig for indirekte tap herunder men ikke begrenset til tapt fortjeneste eller omsetning som Salongen påføres.

18.5      
I alle tilfeller er Leverandørens totale erstatningsansvar begrenset til det vederlag Salongen har betalt til Leverandøren for tilknytning til FixIT Timebestilling-app og FixIT.no de siste to kalendermånedene før Salongens eventuelle krav mot Leverandøren oppsto.

19. Varsel og endringer

19.1      
Varsel fra Leverandøren til Salongen som gjelder FixIt.no eller FixIT Timebestilling publiseres på FixIT Online og/eller via sms, e-post eller ordinær post.

19.2      
FixIT forbeholder seg retten til når som helst å endre Tilknytningsvilkårene. Endringene i Tilknytningsvilkårene trer i kraft etter at FixIT har publisert endringene på FixITOnline.no.

20. Tvister og valg av verneting

20.1      
For det tilfelle at det oppstår tvist mellom Salongen og FixIT, skal Avtalen tolkes og tvisten reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister skal avgjøres av norske domstoler med Bergen tingrett som riktig verneting.